Ochrana osobních údajů,Cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU ) č. 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů =  GDPR a dle zákona č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.
 
Správce osobních údajů :
My Via, s.r.o.
se sídlem ul.Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1
IČ 01561731   DIČ CZ01561731
společnost  zapsána v OR Městského soudu v Praze, pod C 208464
web: www.myvia.cz
zastoupena jednatelkou – Mgr.Ludmilou Heraltovou, LL.M.,MBA
 
Osobní údaje fyzických osob jako správce zpracováváme v souladu s příslušnou aktuální legislativou. Máme nastaveny vnitřní kontrolní systémy ochrany osobních údajů a Směrnici o zpracování a zabezpečení osobních údajů.
 
Osobní údaje neposkytujeme žádnému zpracovateli.
Osobní údaje neposkytujeme třetí straně.
 
Osobní údaje jsou zpracovány v nezbytném rozsahu pro následující služby :
-- realizaci kurzů,  vydání Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro vedoucí pracovníky  sociálních služeb,   vydání Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro sociální pracovníky,  vydání Osvědčení o absolvování kurzu,  realizaci poradenství, - vystavení faktury, vedení účetnictví,  vedeni evidence vydaných osvědčení dle § 17e) zákona o sociálních službách
  
Osobní údaje zpracováme na základě
a)  plnění  smlouvy
b) právní povinnosti
– zákon o sociálních službách = náležitosti Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu = jméno, příjmení, datum a místo narození,  zákon o účetnictví, daňové zákony,  zákon o archivní a spisové službě, a dalších právní předpisy.
c) uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů  - datum a místo narození - pro účastníky kurzu mimo sociální oblast
 
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, nebo nám je poskytl váš zaměstnavatel,v případě, že vás přihlásil na kurz, abychom mohli zabezpečit pro vás službu - realizaci kurzu. Osobní údaje  tj. jméno, příjmení, akademický titul,datum a místo narození – z důvodu vystavení Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu dle zákona o sociálních službách.

Pozvánky na akreditované kurzy zasíláme na e-mailové adresy získáváné vždy z veřejných zdrojů = z Katalogu poskytovatelů sociálních služeb vedený MPSV.

Nevytváříme databázi e-mailových adres účastníků našich kurzů pro zasílání dalších nabídek kurzů

Doba zpracování
Osobní údaje zpracováváme jen na dobu nezbytně nutnou pro daný účel
- u realizace vzdělávání - kurzů
a) od přijetí on-line přihlášky na kurz – max. 60 dnů, následně je celá přihláška vymazána z IS. Přihlášky na kurz vedeme pouze v elektronickě podobě.
b)  potvrzení o převzetí osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu = jméno, příjmení, akad.titul – ( v papírové i elektronické podobě ) a evidenci vydaných osvědčení (pouze elektronicky ) po celou dobu platnosti udělené akreditace  dle zákona o sociálních službách
c)  faktury – pouze v elektronické podobě – po zákonnou dobu dle daňových zákonů a zákona o účetnictví, vnitřní směrnici o archivování
 
- u poradenské činnosti
a)  od uzavření smlouvy o poskytnutí poradenství s náležitostmi dle platné legislativy
- u právnické osoby a podnikající fyzické osoby pouze v elektronické podobě, u fyzické osoby v papírové a elektronické podobě,  po dobu plnění smlouvy a následně od ukončení smlouvy dalších 10 let, není-li ve smlouvě sjednáno jinak
b)  faktury – pouze v elektronické podobě – po zákonnou dobu dle daňových zákonů a zákona o účetnictví a vnitřní směrnice o archivování
 
Vaše práva jako subjekt osobních údajů.
Právo na informaci,  právo na přístup k osobním údajům, právo na aktualizaci, právo pozastavit zpracování, právo na přenos osobních údajů, právo vznést námitku v případě, že zpracování provádí správce na základě svých  oprávněných zájmů, právo na vyžádaný výmaz = právo být zapomenut, právo podat stížnost dozorovému orgánu = Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COOKIES
Dle zákona o elektronických komunikacích informujeme návštěvníka našeho webu, že používáme JEN ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky.
 
 
Menu
Semináře
Kontakt
My Via, s.r.o.
ul. Klimentská 1746/52
110 00 Praha 1 - Nové Město
Česká republika
 
IČ     01561731
DIČ  CZ01561731 
 
 
Mgr. Ludmila Heraltová,LL.M.,MBA
- jednatel
  

Website
www.myvia.cz